Inspekční zpráva z návštěvy ČŠI na naší škole

Vážení rodiče a drazí přátelé školy, dovolte nám, abychom s Vámi sdíleli radost a umožnili Vám nahlédnutí do inspekční zprávy z návštěvy ČŠI v tomto školním roce. 

V prosinci 2021 proběhla na naší škole plánovaná hloubková kontrola ČŠI. Paní inspektorka ocenila, že je ve škole příjemné klima. Děti jsou klidné, nekřičí. To, co do dětí vtiskávají všichni pedagogové, to jim děti zpět zrcadlí. Děti jsou odrazem každé paní učitelky.  Jsou kultivované a zdraví. 

I když jsou některé paní učitelky nekvalifikované, vzdělání si doplňují a mají výborné výsledky v oblasti stanovení a naplnění cíle hodin. Přírodovědná, čtenářská i matematická gramotnost je na vysoké úrovni.

Všichni vyučující se snaží všemi možnými způsoby vytáhnout z žáků to nejlepší. Na škole je několik forem doučování, které výrazně přispívá k prevenci školní neúspěšnosti. Vhodně spolupracují učitelky s asistentkami pedagoga a podpora žáků s podpůrnými opatřeními je velmi účinná. 

 V naší škole máme jasně daný jednotný přístup, jednotné normy a hranice. Děti nejsou zmatené, že každá paní učitelka chce něco jiného a má jiný přístup. Naší silnou stránkou je osobnostní rozvoj dětí a práce s pravidly a vztahy. Řešíme sebemenší kázeňský přestupek a okamžitě reagujeme diskusí, technikou, programem. Výborně vedená je dokumentace metodika prevence (MPP, deník metodika prevence) a výchovné poradkyně (IVP a PLPP). 

Výrazně se posunula materiální vybavenost školy – podlahy, nábytek, skříně, vybavenost PC. Nebývá zvykem, aby se tak výrazně zvýšil počet tříd, oddělení školní družiny, počet žáků. Stejně tak všechna dokumentace je vedena podle platných právních předpisů a nebylo třeba nic přepracovávat. 

Ředitel by měl být podle paní inspektorky hlavně pedagogický leader a tak to u nás je. Je vidět velká práce a nasazení jak vedení, tak pedagogů. Všichni jsou zapojeni do velkého množství projektů. Ale neznamená to, že jsou jen zapojeni. Získané poznatky hned aplikují v praxi. Sdílí zkušenosti, navštěvují se v hodinách. Nejsou jen předkladateli dat, ale nechávají děti, aby přemýšlely a přicházely na řešení problémů samy. Rozvíjí v dětech dovednosti potřebné pro život.

Doporučením pro zlepšení je zřízení venkovní přírodovědné učebny nebo zastřešené terasy jako učebny pro bádání, pokusy, objevování, analýzy, srovnávání a rozvoj přírodovědné gramotnosti. Nejslabší oblastí, a jediným prostorem pro zlepšení, je vést děti ke kritickému myšlení a práci s informacemi, daty, čerpání z různých zdrojů. Dělat s dětmi více pokusů, analýz, srovnávání.

Na těchto oblastech budeme v příštím období intenzivně pracovat. Zajistíme školení pedagogického týmu v oblasti kritického myšlení. Nadále budeme pracovat činnostními metodami a využívat formy práce, které podporují kritické myšlení a kreativitu žáků – Hejného matematika, Učení venku. Budeme více zařazovat principy těchto metod i do ostatních předmětů. Nadále budeme využívat sdílení pedagogů – návštěvy v hodinách, rozbory dětských prací. Pomůže nám i sdílení dobré praxe a inspirace z jiných škol ve svépomocné skupině ředitelů, do které jsme zapojeni v rámci programu Ředitel naživo. Budeme stále úzce spolupracovat s Eduzměnou Kutnohorsko, kde vzneseme naše prosby na zajištění vzdělávání na toto téma. Ve spolupráci se zřizovatelem obce budeme iniciovat vybudování venkovní učebny, popřípadě zastřešení terasy pro kreativní výuku žáků, činnostní metody, badatelskou a experimentální výuku.

Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka školy

F Inspekční zpráva ZŠ Církvice

Všechny inspekční zprávy ZŠ Církvice ZDE