O škole

Pojedete-li po státní silnici od Kolína směrem na Čáslav, minete po pravé straně Kutnou Horu. Po levé straně na vás shlíží románský kostelík sv. Jakuba a vzápětí zahlédnete barokní kopuli na věži církvického kostela sv. Vavřince. Nedaleko něj, stojí budova základní školy.

Historie školy

Při kostelu sv. Jakuba v Jakubě, vysvěceném 19. 11. 1165, stávala na místě dnešního domu č. p. 26, fara se školou. Škola byla zřízena pro Svatý Jakub, Církvici a Nový Dvůr (tehdejší názvy). Po přeložení fary do Církvice roku 1665, zůstala škola ve Sv. Jakubě až do r. 1682, kdy byla prozatímně přeložena do Církvice. Na žádost faráře Viktorína Petráka roku 1697 gubernium rozhodlo o trvalém umístění v Církvici. Zde ale škola neměla vlastní budovu a vyučovalo se v domě č.p.2, později v domku č. p. 7. Teprve v roce 1818 dal vystavět samostatnou budovu školy majitel novodvorského panství Jan Rudolf hrabě Chotek nákladem 32 000 zlatých. Ten ji také spolu s místními osadníky udržoval až do roku 1870, kdy vyšly nové školní zákony.
Škola měla od svého založení dvě třídy. Dne 4. 4. 1880 byla rozšířena o třetí třídu, ale protože v budově byly jen dvě učebny, vyučovalo se v obecním domě č. p. 59 (bývalá pošta). Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 1. 7. 1907 byla škola rozšířena o třídu čtvrtou. Obec dala téhož roku přistavět ke staré budově novou o 4 třídách. Plány navrhl a stavbu provedl za 24 046 K církvický rodák inženýr Josef Sochor. Do církvické školy chodili také do roku 1819 žáci z Neškaredic a do roku 1878 z Třebešic, než si tyto obce vybudovaly vlastní školy.

Počty žáků:
V roce 1792 měla jako jednotřídní 60 žáků, roku 1927 již 150 ve 4 třídách. Největší počet žáků, který do této školy chodil, byl 277 v roce 1866 a 227 v roce 1910.

20. století

Školní rok 1907/08 byl zahájen v nově postavené patrové budově. V patře staré části budovy byl vybudován byt pro pana řídícího. V jejím přízemí sídlil Místní národní výbor. Roku 1955 byla vykopána u budovy studna a následující rok byl zaveden do bytu vodovod. Velmi důležitým se stal rok 1960, kdy byly sloučeny obce Církvice, Jakub a Třebešice. Vedle školy vyrostl nový kulturní dům, do kterého se přestěhoval MNV.
Velká úprava proběhla v roce 1964, kdy byly obě části propojeny dveřmi v přízemí i patře, v celé budově byla zavedena voda a vybudovány splachovací záchody. Škola byla v té době trojtřídní s pěti ročníky. Počet žáků se pohyboval od 60 výše.
Od roku 1967 byly zavedeny volné soboty a školní mléčné svačinky. V té době si škola pořídila první magnetofon.
V roce 1969 obec také získala v místní novostavbě byt pro ředitele školy. Do uvolněných místností se přesunula MŠ a IV. třída. V roce 1971 dostala škola novou omítku, bohužel ale tím přišla o sluneční hodiny a původní štukovou výzdobu. Důležitým zásahem bylo zavedení plynu a zahájení plynového vytápění v roce 1974. V tomto roce navštěvovalo školu 95 žáků. Jejich počet ale začal postupně klesat až na 66 v roce 1979, kdy byla škola opět jen trojtřídní.
Žáci už ale měli možnost školního stravování. Od roku 1981 zahájila provoz školní družina. V budově školy sídlila také mateřská škola. Nejprve v jedné třídě v přízemí, později v prostorách po MNV a nakonec v místnostech po zrušeném bytu v patře. V roce 1985 se mateřská škola přestěhovala do nové budovy. Z uvolněných místností vznikla školní družina, knihovna, jídelny a výdejna obědů, které se dovážely z kuchyně MŠ. Tehdy už se také začalo s podáváním čaje žákům o přestávkách a byla zahájena výuka plavání.
Roku 1988 byly instalovány na školní zahradu různé průlezky, šplhadla a lavičky pro výuku i aktivní trávení mimoškolního času. Tehdy také dostala střecha novou hliníkovou krytinu. Pro obědy si mohli do školy chodit i důchodci.

21. století

Z prostředků rodičovského sdružení a s přispěním sponzorů vznikla ve škole již v roce 2001 z kabinetu počítačová učebna se 4 počítači, ke kterým v následujícím roce přibyly z projektu Internet do škol další. Učebna byla využívána při běžné výuce i práci v kroužcích.
Bylo v ní ale málo místa a podle počtu žáků by bylo potřeba i více počítačů.
Od ledna 2003 se stala škola samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací se všemi právy a povinnostmi. V roce 2009 proběhla rekonstrukce školy. Místo školní družiny se zřídila sborovna, spisová místnost a malá kuchyňka. Škola dostala nová okna, osvětlení a ústřední topení. Také bylo kompletně přebudováno a rozšířeno sociální zařízení. Ve všech učebnách a pracovnách bylo během prázdnin nainstalováno napojení na internet. Do dvou tříd v 1. patře budovy byly umístěny interaktivní tabule.
Všechny tyto práce probíhaly za plné výuky, což vyžadovalo od žáků a vyučujících veliké vypětí. V pondělí 14. září 2009 za přítomnosti mnoha vzácných hostů a místních občanů jsme slavnostně vkročili do zrekonstruované budovy a oficiálně zahájili školní rok. Žáci i hosté nadšeně hodnotili provedené změny. To, že byly prospěšné a účelné, dokazovali všichni během roku. V krásném prostředí se pracovalo o mnoho lépe. Celkové náklady rekonstrukce a modernizace školy dosáhly výše18 325 623 Kč.
Ani touto akcí vše neskončilo. Od této doby stále průběžně doplňujeme vybavenost potřebnými školními pomůckami a zařízením. Ve všech třídách je instalována interaktivní technika, postupně obnovujeme školní nábytek i dosluhující ICT.
V červnu 2016 proběhla rekonstrukce parketových podlah (v jedné třídě kompletně, v dalších třech se podlahy tmelily a brousily).
Od září 2016 je naše škola pětitřídní s pěti ročníky.

Mgr. Lenka Kvízová


Základní škola Církvice je venkovská, neúplná (1. – 5. r.) ZŠ s pěti kmenovými učebnami. Je zde sehraný pracovní kolektiv pedagogů i provozních zaměstnanců, který se snaží vytvořit dětem rodinné prostředí. Citlivým přístupem se snažíme získat důvěru dětí a budovat příjemné a bezpečné klima tříd.

Naše škola si zakládá na partnerství. Spokojené dítě může být pouze v případě, kdy spolu jeho rodiče a učitel komunikují, respektují se a společně se podílí na jeho růstu. Naše schůzky probíhají formou Trojlístku, kdy se ve škole sejde žák, rodič a učitel a společně proberou uplynulé období, žák ukáže důkazy svého učení a nastaví si nové cíle. Žáky vedeme k sebehodnocení a zpětnou vazbu jim poskytují nejen učitelé, ale i rodiče. Hromadné schůzky jsou na naší škole pouze informativní.

Od prvního ročníku jsou děti vyučovány čtecí metodou Splývavé čtení – Sfumato, která má preventivní charakter pro vznik poruch učení. Výuka matematiky probíhá podle filosofie profesora Hejného. Děti mají z objevování poznatků radost a nemají z matematiky strach. Naši vyučující prošli také projektem Minimalizace šikany (MiŠ), který je zaměřen na zajištění bezpečného klimatu ve třídách a práci na vztazích mezi dětmi. Zaměřujeme se především na individuální přístup a zařazujeme projektové vyučování a moderní metody práce s dětmi.

Co dalšího může naše škola nabídnout? Učíme venku, účastníme se plaveckého výcviku, bruslíme, odpočíváme a čteme v relaxační učebně, pořádáme cyklovýlety, školní výlety a exkurze, projektové dny, zapojujeme se do soutěží, vedeme školní parlament pro žáky 1. – 5. ročníku, pracujeme s interaktivní tabulí a používáme při výuce školní tablety, roboty, využíváme mobilní počítačovou učebnu, organizujeme sportovní olympiádu, vedeme zájmové kroužky pro děti, pořádáme informační kavárničky pro rodiče, zajišťujeme ranní i odpolední družinu, společně s rodiči organizujeme a pořádáme školní akce.

Součástí školy je školní družina s dvěma odděleními, která má ranní a odpolední provoz a je určena pro všechny ročníky ZŠ. ŠD má k dispozici vlastní prostory i sociální zařízení. Obě oddělení jsou vybavena množstvím her, stavebnic a hraček a zajišťují pestrý program pod vedením dvou vychovatelek.

Kolem budovy je velká školní zahrada s průlezkami. Škola má kromě tříd i odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy a práce na PC. Každá kmenová třída má interaktivní tabuli či dotykovou LCD obrazovku.  Připojení k internetu je v celé budově školy. Obědy vaří ŠJ při MŠ Církvice, kam žáci přecházejí za dozoru vyučujících. Na hodiny tělesné výchovy docházíme do zrekonstruované sokolovny. Přes zimu je organizován plavecký výcvik v Kutné Hoře.

Nabízíme kompletní ucelený balíček vědomostí a dovedností. Dítě bude na konci 5. ročníku vybaveno znalostmi z RVP pro 1. stupeň ZŠ a bude připraveno pro snadný přechod na druhý stupeň. Kromě očekávaných výstupů bude do školy chodit s radostí, naučí se pracovat v týmu, rozhodovat se, respektovat ostatní a další potřebné měkké dovednosti.

Mgr. Ludmila Hrušková