Lidé ve škole

S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 zde působí jako ředitelka. Její zálibou je výtvarno a dramatická výchova. Proto ve výuce často využívá výtvarný a dramatický prvek. Letos je třídní učitelkou druháčků a zastává také funkci výchovné poradkyně. 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, dramatickou výchovu a mladší školní věk. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence při studiu VŠ v Praze. Prošla dlouhodobými vzdělávacími programy (MiŠ, Funkční studium pro ředitele, Ředitel naživo, Mentorský kurz) a nyní zaměřuje celoživotní vzdělávání na mentorské a leadrovské dovednosti.

Jejím pedagogickým přesvědčením je, že učitel by neměl být jen předkladatel dat, ale hlavně příjemný průvodce, který dokáže vést děti k přemýšlení. Na stejnou úroveň staví budování zdravých vztahů ve třídě a získávání vědomostí a klíčových kompetencí. Jejím pedagogickým vzorem je Jan Ámos Komenský, který stejně jako Lída věřil, že škola má být dílnou lidskosti a nejdůležitějšími pedagogickými nástroji jsou hra, názor, vlastní zkušenost, přiměřenost a systematičnost učení od jednoduchého ke složitému.

Životní motto: “Správně vidíme srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.” Antoine de Saint-Exupéry

Šárka působí v ZŠ Církvice od školního roku 2016/2017. Aktuálně pracuje jako zástupkyně ředitelky školy a třídní učitelka 3. ročníku. Její zálibou je hudba, proto ve škole vede kroužek Ukulelí hrátky a některé školní akce obohacuje zpěvem a hrou na ukulele. Zároveň ve škole zastává funkci metodika prevence, zdravotníka a vede školní parlament pro žáky 1. – 5. ročníku, kde podporuje aktivní účast žáků a rozvíjí jejich schopnost vyjadřování a řešení problémů.

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a nadále se aktivně vzdělává a účastní dlouhodobých vzdělávacích kurzů, ve kterých se zaměřuje na leaderovské a mentorské dovednosti. Vzdělání je pro ni důležité v každém věku a sama učí, protože zastává názor “Rosteme společně a sdílíme radost”. 

Životní motto: “Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.” Elbert Hubbard

Konzultační hodiny:

Čt: 13:00 – 13:30 (po dobu plaveckého výcviku 14:10 – 14:30)
Pá: 13:00 – 13:30
Po předchozí domluvě je možný jiný čas i den.

Jitka začala s výukou na ZŠ Církvice v roce 2008 a to nejprve na částečný úvazek. Od roku 2015 zde působí jako učitelka na úvazek plný. V současné době pracuje jako třídní učitelka 4. ročníku, doplňkově učí ve 2. a 5. ročníku. V odpoledních hodinách vede kroužek „doučování“, kde s žáky upevňuje a posiluje jejich dovednosti, rozvíjí schopnosti diskuse o možnostech řešení.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka na školách v Kutné Hoře. Účastnila se různých vzdělávacích programů (MiŠ, Čtením a psaním ke kritickému myšlení a jiné). V současné době je součástí projektu „Otevíráme dveře kolegiální podpoře – hledáme pedagogy lídry“, i nadále se vzdělává.  

Ve svém přístupu spojuje náklonnost ke způsobu výuky se zájmy o sport a výtvarné umění. S přátelským a otevřeným přístupem vytváří ve třídě prostředí, kde se žák cítí být podporován a motivován k objevování a rozvíjení svých schopností. Miluje práci s dětmi. Vede kroužek cvičení rodičů s dětmi, kde se zaměřuje na vyvíjení kladného vztahu ke sportu u malých dětí. Své povolání bere jako poslání.

Životní motto: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ Albert Einstein

Lenka učí na naší škole od školního roku 2022/23, kdy nastoupila jako třídní učitelka čtvrté třídy. Své žáky letos provází pátým ročníkem tak, aby se z nich stali hrdí absolventi naší školy a současně úspěšní žáci na druhém stupni jiných škol. Je také učitelkou angličtiny, prvouky a pracovních činností ve druhém ročníku. Jako budoucí učitelka první třídy připravuje přípravný kurz pro předškoláky. 

Paní učitelka Lenka vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na etopedii a od roku 2008 pracovala jako asistentka, učitelka a vychovatelka na základních školách v Kolíně a Kutné Hoře. V současné době studuje na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice Doplňkové pedagogické studium. Prošla dlouhodobým vzdělávacím programem Miš a věnuje se rozvíjení čtenářských dovedností, momentálně nejvíce prostřednictvím kurzů metody RWCT.  Cenné zkušenosti pro práci s dětmi a rodinou získala během tří let, kdy působila na pozici pracovnice sociálně-právní ochrany dětí.

Lenčiným pedagogickým vzorem je její paní učitelka z první třídy, která dokázala v dětech najít a podporovat jejich přirozené talenty a pomáhala jim hledat cesty přes překážky, které školní svět přinášel. V jejích stopách se snaží jít a vést děti k radosti z poznávání nového, kdy chybu nebereme jako špatně dosažený cíl, ale zastávku na cestě k němu.

Zrcadlo jejímu pedagogickému umu denně také nastavují její dvě děti. Svůj volný čas dělí mezi ně, lásku k přírodě, sportu a knihám. 

Motto: “Co je v člověku krásné, je očím neviditelné.” (A. de Saint Exupéry)

Klára začala na škole působit od školního roku 2020/2021. V současné době je třídní učitelkou prvního ročníku, zároveň vyučuje i ve druhém, třetím a pátém ročníku. Vede novinářský kroužek, který publikuje školní časopis Církvičák. Současně je vedoucí školního sboru, se kterým pořádá např. vánoční zpívání u stromečků.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor Český jazyk a literatura a Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání. V současné době studuje obor Český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zastává názor, že bezpečí a respekt jsou klíčem k důvěře a vzdělanosti.

Životní motto: “Až Ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za Tebe.” – John Lennon

Kateřina pracuje v ZŠ Církvice od školního roku 2021/2022. V současnosti působí jako učitelka bez třídnictví a vychovatelka v ranní družině. Ve škole také vede kroužek počítačů a Legohrátek. Lego je zároveň její zálibou, protože při hodinách vidí, jak podporuje kreativitu, prostorovou orientaci a rozvíjí sociální kompetence dětí. Legem se děti učí plánovat, spolupracovat i řešit problémy. Je přesvědčená, že právě to jsou klíčové dovednosti do dalšího života každého dítěte.

Vystudovala obor Sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Již během studia pracovala v neziskových organizacích pro děti a mládež, kde se věnovala oblasti primární prevence sociálně patologických jevů a také školní přípravě s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2023 dokončila studium na  Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Doplňující pedagogické studium. Nadále se aktivně vzdělává a účastní dlouhodobých vzdělávacích kurzů, ve kterých se zaměřuje vzdělávání v oblasti informačních technologií a pedagogických přístupů.

Životní motto: “Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte.“ Steve Jobs

Marie nastoupila do ZŠ Církvice ve školním roce 2019/2020 jako třídní učitelka. V letošním školním roce se vrátila po rodičovské dovolené a pracuje jako učitelka na částečný úvazek. V 1. ročníku vyučuje prvouku, anglický jazyk a tělesnou výchovu a s dětmi ze 3. ročníku se schází v hodinách prvouky.

Studovala na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi, magisterský titul získala na Masarykově univerzitě v Brně.

Děti potřebují jasné hranice, které jim umožňují cítit se v bezpečí. Pocit bezpečí je při vzdělávání jednou z klíčových podmínek. Zároveň si myslí, že smysluplně strávený čas s dítětem je nejlepší investicí do jeho budoucnosti.

Motto: Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Karel Čapek

Martina působí v ZŠ Církvice od školního roku 2019/2020. Pracuje zde jako vedoucí vychovatelka ve školní družině. 

Vystudovala obor vychovatelství na VŠTVS Palestra v Praze.

Družinu chápe jako prostor, ve kterém se děti mají cítit bezpečně, bezprostředně a příjemně. Je to místo pro odpočinek, ale i aktivní činnosti. Děti jsou pro ni ústředním bodem její práce. Denně pracuje s jejich vnitřní motivací, předem plánuje aktivity, které přizpůsobuje momentální náladě. Respektuje únavu dětí nebo naopak potřebu si hrát. Ve školní družině naplňuje své životní poslání a to předávat lásku ke koníčkům dětem.

Ve svém volném čase se ráda věnuje svým dcerám, sportu, vycházkám do přírody a v neposlední řadě svým čtyřnohým kamarádům.

Životní motto: “Možná jsem nešel tam, kam jsem plánoval jít, ale myslím, že jsem skončil právě tam, kde jsem potřeboval být.“ Douglas Adams

Andrea působí v ZŠ Církvice od školního roku 2020/2021. Aktuálně pracuje jako asistentka pedagoga v prvním ročníku, dále jako vychovatelka v druhém oddělení odpolední družiny. Vede kroužek Tancování, ve kterém s dětmi za doprovodu hudby objevuje kouzlo pohybu. 

Vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě v Hradci Králové. A dále se vzdělává pomocí kurzů a seminárů. Věří, že když se bude učitel chovat k žákům ohleduplně a s respektem, budou mu důvěřovat a cítit se s ním v bezpečí. 

Ve svém volném čase se věnuje sportu a svému pejskovi. Ráda cestuje a navštěvuje české hory a české památky. 

Motto: „Skutečně bohatý člověk je ten, kterému děti běží do náručí i tehdy, když jsou jeho ruce prázdné.“

Petra pracuje na ZŠ Církvice od roku 2011. Začínala zde jako provozní zaměstnanec. Od roku 2020 po absolvování kurzu asistenta pedagoga na soukromé vzdělávací instituci MILLS v Čelákovicích působí jako asistentka pedagoga. Druhým rokem vykonává také funkci školní asistentky.

Toto povolání ji naplňuje, protože vidí, že její pomoc má smysl. Její zálibou je pečení, proto vede kroužek vaření.

Životní motto: ”Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv. A nikdo není tak bohatý, aby ho nepotřeboval.”  

Lucie začala pracovat v ZŠ Církvice v září roku 2022 na pozici vychovatelky školní družiny a zároveň asistentky pedagoga. V tomtéž roce absolvovala kurz logopedického preventisty a nyní vede kroužky logopedické prevence v ZŠ Církvice, MŠ Církvice a MŠ Hlízov. Její zálibou jsou zvířata, vazba květin i lenošení. 

Vystudovala Vyšší odbornou školu Sociální práce v Čelákovicích a v současnosti studuje magisterské studium pedagogiky v oboru Didaktika ve Frýdku Místku, které  je zaměřeno na pedagogiku předškolního věku a 1. stupně základní školy. Její dlouhodobé pracovní zkušenosti zahrnují také andragogiku, výuku dospělých, kde jako lektorka vykonávala školení zaměstnanců.

Je přesvědčena, že se děti dokáží nejlépe naučit hrou a prožitkem, proto souzní s výrokem J. A. Komenského “Škola hrou”.

Od malička se drží motta: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě!“

Na ZŠ Církvice začala pracovat v září 2023 na pozici asistentky pedagoga ve 3. třídě. Ve škole vede zájmový kroužek Veselá věda plný pokusů a objevování. Její zálibou je četba historických románů.

Vystudovala Střední průmyslovou školu v Kolíně. První pedagogické zkušenosti získala působením v MŠ Kluky. V červnu 2023 absolvovala na Digital Academy v Malíně kurz pro asistenty pedagoga. Je pro ni velmi důležité celoživotní učení, které ji posouvá dál. Jejím názorem je: “Učíme se s chybou”.

Životní motto: “Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál.”   Seneca

Na ZŠ Církvice začala pracovat v březnu 2024 jako asistentka pedagoga ve 4. ročníku. Její zálibou je cestování a rodina.

Vystudovala Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře, aktuálně dodělává kurz asistenta pedagoga na Digital Academy v Malíně.

Její motivací pro práci jsou její tři vlastní děti.

Každé dítě je jedinečné a má specifické potřeby a chování, které vyžadují individuální přístup.

Životní motto: “Nikdy není pozdě stát se tím, čím jsi vždycky chtěl být.” George Eliot

Provozní zaměstnanci:

Uklízečka – školnice:

Jana Nesládková, jana.nesladkova@zscirkvice.cz

Administrativní pracovnice: 

Marie Nývltová, marie.nyvltova@zscirkvice.cz

Ekonomka, statutární zástupkyně ředitelky školy:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz

To jsme my 🙂