Registrační čísla budoucích prvňáčků

Každé dítě dostalo registrační číslo. Tato čísla naleznete níže.

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Církvice, okres Kutná Hora, Církvice 7, 285 33, Církvice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Církvice, okres Kutná Hora od 1. 9. 2020 školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 25/2020

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jelikož správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

 

ROZHODNUTÍ o dočasném přerušení správního řízení do doby doručení všech potřebných doporučení k povolení odkladu povinné školní docházky.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Církvice, okres Kutná Hora, Církvice 7, 28533, Církvice, rozhodla v souladu s ustanovením §64 odst. písm. 1c) 3. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o dočasném přerušení správního řízení do doby doručení všech potřebných doporučení k povolení odkladu povinné školní docházky u dětí s těmito registračními čísly:

4/2020, 11/2020, 20/2020, 24/2020

Odůvodnění:
Řízení o odkladu povinné školní docházky žáka/žákyně ke vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Církvice, okres Kutná Hora, Církvice 7, 285 33, Církvice (dále jen základní škola) bylo zahájeno doručením žádosti o odklad povinné školní docházky ředitelce školy. Mimořádné opatření MZ ČR zakazuje ŠPZ činnost. Škola tedy nemá k dispozici odborné posouzení ŠPZ. Proto přerušujeme správní řízení o odkladu povinné školní docházky v základní škole do doby nezbytně nutné pro získání odborného posouzení ŠPZ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Církvice, okres Kutná Hora, Církvice, 285 33, Církvice a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Mgr. Ludmila Hrušková,
ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora

SKM_C224e C20041518120