Provoz školy vzhledem ke Covid-19 – výňatek ze Školního řádu ZŠ Církvice

Provoz školy vzhledem ke Covid-19

Při tvorbě školního řádu jsme vycházeli z manuálu MŠMT, který je k nahlédnutí zde www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual.

Ředitelka školy  informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zákonné zástupce, zaměstnance i žáky prostřednictvím webových stránek: www.zscirkvice.cz.

Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny podle pokynů zaměstnanců školy.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejen rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

V průběhu školního roku bude zvážena nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity škola nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a MZd.

 

V případě podezření na výskyt nákazy Covid 19:

Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Při výskytu onemocnění Covid-19:

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na organizaci výuky každého vyučujícího a podmínky školy pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a pravidelně prostřednictvím zákonných zástupců komunikovat s třídními učiteli a poskytovat ukázky splněných prací/úkolů. Pokud se žák nebude moci zúčastnit plánované online výuky, je zákonný zástupce povinen žáka omluvit třídní učitelce. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

 

Úplata za vzdělávání:

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:

Ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu na více než 5 dnů.

Úplata se nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku. Škola neodpovídá za vrácení úplaty za aktivity, které probíhají na půdě školy a  jsou pořádané jinou organizací.

 

V Církvici 26. 8. 2020

Mgr. Ludmila Hrušková