Bobřík informatiky

Ve druhém listopadovém týdnu se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Jedná se online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení, kterou pořádá Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již v průběhu měsíce října měli žáci možnost si v hodinách informatiky vyzkoušet starší verze testů a připravit se tak na typové úlohy, které je v soutěži mohou potkat. Velká část úloh je založena na logickém matematickém uvažování, na které jsou děti připravovány v hodinách matematiky Hejného metodou, nebylo tedy překvapením, že se úkolů ihned zhostily s jistotou a nadšením.

Samotné testování proběhlo v online prostředí, kdy žáci měli za úkol v časovém limitu 40 minut vyřešit 12 testových otázek. Děti měly možnost zvolit si mezi účastí jako jednotlivci nebo dvojice. Mile nás překvapilo, že převážná většina dětí zvolila účast ve dvojici. Zdá se, že využily zkušeností z hodin, ve kterých pravidelně využíváme skupinovou práci a uvědomily si, že při spolupráci mají větší šanci na úspěch.

V kategorii Mini, do které naši žáci spadají, nejsou oficiálně celostátně porovnávány výsledky. Děti ihned po skončení testu mohou vidět, jak byly úspěšné a zobrazit si správné řešení otázek a uvědomit si tak, kde chybovaly. Oceňujeme takový koncept soutěže, který děti, spíše než k přehnanému vzájemnému porovnávání, vede k uvědomění si vlastních chyb a poučení z nich. Pro děti se účast stala užitečnou zkušeností, kdy si vyzkoušely práci v online prostředí zcela bez pomoci vyučujícího, kdy  bylo jen na nich, jak si práci rozvrhnou, v jakém pořadí budou otázky řešit a kolik času, kterému úkolu věnují tak, aby se vešly do časového limitu. Nejúspěšnější dvojice řešitelů dosáhla 180 bodů ze 192, což odpovídá jedné chybě. Gratulujeme všem zúčastněným a věříme, že z této zkušenosti budou čerpat nejen v dalších ročnících této soutěže, ale při řešení jiných úkolů a situací se kterými se setkají ve škole i mimo ni.