Známe výsledky z dotazníku pro rodiče

Dotazníkové šetření mezi rodiči, které proběhlo v tomto školním roce 2022/23 nám poskytlo zpětnou vazbu ohledně spokojenosti rodičů, jejich vnímané informovanosti a spolupráci se školou. 

Na dotazník odpovědělo 20 rodičů. První otázka se týkala doporučení naší školy ostatním. Velmi pravděpodobně by školu doporučilo 60 % respondentů. Přidělili 10 bodů z 10 a 20 procent zvolilo 9 bodů z 10. Z šetření také vyplynulo, že 55 % z dotázaných má možnost zapojit se do dění ve škole. Nejčastěji se účastní třídních schůzek, triád a neformálních akcí (rodičovská kavárna, besídka, jarmark..). Dva dotazující jsou ještě zapojeni do členství v rodičovském spolku, podílí se na organizaci akcí a poskytují fyzickou pomoc škole. I přes tato zapojení by se 32 % rodičů chtělo do života školy zapojit výrazněji. Jako velkého nepřítele však vnímají čas a jeho nedostatek. V budoucnu by se někteří rádi podíleli na fyzické, materiální a finanční pomoci škole, organizaci aktivit pro děti a rodiče a vedení volnočasových kroužků.  

Vysoké ohodnocení obdržely otázky ohledně informovanosti rodičů. 50 % z dotázaných považuje informace za rozhodně dostačující a 45 % za dostačující. S provozními informacemi a informacemi o dítěti a jeho vzdělávání to vypadá velmi podobně. 65 % je u možnosti “rozhodně dostačující” a 30 % nasbírala odpověď “dostačující”.

Součástí dotazníku byly i tři otevřené otázky:

1) Co by se muselo stát, abyste školu doporučili svým známým „velmi pravděpodobně“(tedy dali 10)? Tato otázka byla položena jen rodičům, kteří dali 0-9 bodů.

V odpovědích se objevilo pouze jedno doporučení od účastníka dotazníkového šetření, který uvedl, že by ve škole změnil výuku matematiky. Žádné další návrhy se neobjevily. Jeden respondent uvedl, že by nic neměnil. 

2) Co by se mělo změnit, aby výuka lépe odpovídala potřebám a zájmům mého dítěte?

 “Více se zaměřit na různé úrovně dětí, více procvičování daného učiva, ve vyšších ročnících se zaměřit na doplnění učiva pro hladký přestup žáků na 2. stupeň, větší důraznost a  stabilní vyučující.” “Výuka matematiky by měla být klasická a popř. pouze doplněna Hejného metodou.” Tyto nápady se týkaly převážně výuky a připravenosti žáků na druhý stupeň. Čtyři respondenti uvedli, že jsou spokojeni a nic by neměnili. Slovo “nic” se potom vyskytlo i u dalších šesti rodičů. V jedné odpovědi se objevilo přání, aby se u nás v Církvici vybudoval 2. stupeň a přešlo se pouze na slovní hodnocení.

3) Co na škole oceňujete? Popište prosím konkrétní prvky, situace.

U této otázky získala škola 18 ocenění. 

Nejpočetněji a to rovnou dvanáctkrát byl oceněn přístup k dětem. Např. “Oceňuji individuální přístup ke každému dítěti, učitelé pomáhají dítěti podle jeho potřeb, jaké pomůcky mu nejlépe vyhovují atd… na škole se učí způsobem, aby to děti bavilo a učí se vzájemnému respektu… děti se specifickými potřebami se na škole cítí dobře a nesetkávají se s odmítáním.” “Učitelky znají všechny děti napříč ročníky (klobouk dolů), i když zrovna konkrétní kantorka nemá dítě na žádný předmět, ví, kdo to je a kam patří, dítě díky tomu nemá problém se svěřit jakékoliv pracovnici školy, což považuji za velký přínos.”

V odpovědích byla vyzdvižena slova jako vstřícnost, laskavost, porozumění a zájem. Další opakovaná ocenění se týkala spolupráce a komunikace s rodiči. Např. “Jakýkoliv problém vlastně problémem není, vše se dá vykomunikovat a vyřešit, takže jsou to jen takové obtíže na cestě.” 

Nechybělo ocenění výuky: “Děti samy hodnotí, jak se jim dařilo ten daný den pomocí karet, samy hodnotí na konci týdne své chování.“ “Líbí se mi, že pro děti je vždy připraveno zpestření učiva, oceňuji také čím dál větší propojenost předmětů, učení venku, poutavé učení jak formou hry, tak názornou ukázku, učení s chybou.” “Práce s dětmi o hodinách, Hejného matematika, Sfumato, třídní schůzky za přítomnosti dítěte.” “Také to, že se s dětmi jedná jako s lidmi, které mají práva i povinnosti.”

V odpovědích byla zohledněna i prevence: “Řešení problémů, snaha řešit nedorozumění mezi dětmi, učení se samostatnosti ve všech směrech.” “Škola vytváří bezpečné a inspirativní prostředí, velmi oceňuji, že se klade důraz na vztahy, děti se učí navzájem si pomáhat.”

A slovo na závěr

Tímto děkujeme Eduzměně za zprostředkování dotazníkového šetření od evaluačního týmu SCHOLA EMPIRICA a všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a zodpověděli otázky, které nám pomohou v dalším rozvoji. A jak již zmiňoval v odpovědích jeden z rodičů “Jakýkoliv problém vlastně problémem není, vše se dá vykomunikovat a vyřešit.., tak bychom jen závěrem rádi zdůraznili a potvrdili, že jste ve škole vítáni a pokud Vás bude napadat cokoliv, co by přispělo rozvoji školy, budete chtít znát odpovědi na otázky nebo se budete chtít více zapojit do spolupráce se školou, tak určitě napište, sjednejte si schůzku a přijďte k nám. O budoucnosti se totiž rozhoduje ve školách.

Tým ZŠ Církvice